Všeobecné obchodné podmienky

V prípade akýchkoľvek vád alebo nedostatkov alebo akýchkoľvek iných nezrovnalostí dodaného tovaru alebo doručenia tovaru možno za účelom kontaktovania príslušného Predávajúceho využiť nasledovné kontakty:

e-mail: peter.terneny@fitrestaurant.sk
tel. č. +421 919 271 608 alebo +421 915 774 122

Tým nie je dotknutá možnosť štandardného reklamačného konania podľa Reklamačného poriadku.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na účely tohto Reklamačného poriadku pojmy „Predávajúci“, „Zákazník“ a „Produkt“, „Tovar“, „Stravovanie“ a „Zmluva o dodaní Produktu“ majú rovnaký význam ako je uvedené v Podmienkach predaja prostredníctvom spoločnosti: Terkov Gastro s.r.o.

Tento Reklamačný poriadok je uplatniteľný výlučne v prípade, ak príslušný Zákazník, ktorý uplatňuje svoje práva je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o dodaní Produktu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.


ČASŤ A: REKLAMÁCIA PRODUKTU

 1. Zákazník je oprávnený reklamovať dodaný Produkt, ktorý má vady a/alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.
 2. Zákazník môže uplatniť reklamáciu nasledovne:
  1. poštou na adrese: Terkov Gastro s.r.o. Funduš 219/14 Štvrtok na Ostrove
  2. 930 40
  3. e-mailom na adrese: peter.terneny@fitrestaurant.sk
  4. priamo na adrese Fit Restaurant OC Vivo ! Vajnorská 100 Bratislava 831 04
 3. Osobitne vo vzťahu k reklamácii Stravovania sa uplatní nasledovné:
  1. v čase medzi vyhotovením Stravovania a jeho doručením k Zákazníkovi môže
  2. dôjsť k zníženiu jeho kvality, uvedená skutočnosť sa nepovažuje za skutočnosť odôvodňujúcu reklamáciu Stravovania, pokiaľ doručenie Stravovania bolo vykonané v primeranej lehote.
  3. reklamáciu môže Zákazník uplatniť iba okamžite po prevzatí vadného
  4. Stravovania a iba v prípade, ak podstatná časť Stravovania nebola spotrebovaná.
 4. Reklamáciu možno uplatniť akýmkoľvek spôsobom, z ktorého je zrejmé, že Zákazník vytýka vadu Produktu a/alebo že sa domáha svojich práv. Zákazník je vždy oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára.
 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie možno vždy doručovať Zákazníkovi e-mailom. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Ak Zákazník uplatní reklamáciu, môže uplatniť svoje nasledovné práva:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne,
  2. včas a riadne odstránená; Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  3. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo
  4. ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady.
  5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za
  6. bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  7. Ak predávajúci nevie zákazníkovi dodať nový produkt prípadne sa dohodnú na
  8. vrátení finančných prostriedkov za daný produkt, predávajúci je povinný najneskôr do troch pracovných dní vrátiť kupujúcemu peniaze za reklamovaný produkt a to rovnakým spôsobom ako bolo predávajúcemu za produkt zaplatené ( finnačná hotovosť / gastro poukážky / vráteným na bankový účet v prípade platby kartou )
 7. Predávajúci je povinný poučiť Zákazníka o jeho právach podľa ods. 6 a na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z týchto práv Zákazník uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.
 8. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpiť alebo má právo na výmenu Produktu za nový Produkt.
 9. Vybavením reklamácie je postup podľa nasledujúceho ods. 10 a ods. 11.
 10. V prípade opodstatnenej reklamácie Predávajúci odstráni vytýkaný nedostatok Produktu na svoje vlastné náklady spôsobom podľa ods. 6 v zmysle rozhodnutia Zákazníka.
 11. V prípade neopodstatnenej/nedôvodnej reklamácie bude reklamácia odmietnutá a Zákazník je povinný nahradiť Predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Takýmto nákladom je vždy aj poštovné.
 12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

ČASŤ B: REKLAMÁCIA DORUČENIA

 1. Zákazník je oprávnený reklamovať oneskorené alebo inak vadné doručenie objednaného Produktu.
 2. Zákazník môže uplatniť reklamáciu nasledovne:
  1. poštou na adrese: Terkov Gastro s.r.o. Funduš 219/14 Štvrtok na Ostrove 930 40
  2. e-mailom na adrese: peter.terneny@fitrestaurant.sk
  3. priamo na adrese Fit Restaurant OC Vivo ! Vajnorská 100 Bratislava 831 04
 3. Osobitne vo vzťahu k reklamácii Stravovania sa uplatní nasledovné:
  1. v čase medzi vyhotovením Stravovania a jeho doručením k Zákazníkovi môže
  2. dôjsť k zníženiu jeho kvality, uvedená skutočnosť sa nepovažuje za skutočnosť odôvodňujúcu reklamáciu Stravovania, pokiaľ doručenie Stravovania bolo vykonané v primeranej lehote
  3. reklamáciu môže Zákazník uplatniť iba okamžite po prevzatí vadného
  4. Stravovania a iba v prípade, ak podstatná časť Stravovania nebola spotrebovaná.
 4. Reklamáciu možno uplatniť akýmkoľvek spôsobom, z ktorého je zrejmé, že Zákazník vytýka vadu doručovania a/alebo že sa domáha svojich práv. Zákazník je vždy oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára.
 5. Terkov Gastro s.r.o. je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie možno vždy doručovať Zákazníkovi e-mailom. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Ak Zákazník uplatní reklamáciu, môže uplatniť svoje nasledovné práva:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne,
  2. včas a riadne odstránená; Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  3. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo
  4. ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady.
  5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za
  6. bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  7. Ak predávajúci nevie zákazníkovi dodať nový produkt prípadne sa dohodnú na
  8. vrátení finančných prostriedkov za daný produkt, predávajúci je povinný najneskôr do troch pracovných dní vrátiť kupujúcemu peniaze za reklamovaný produkt a to rovnakým spôsobom ako bolo predávajúcemu za produkt zaplatené ( finnačná hotovosť / gastro poukážky / vráteným na bankový účet v prípade platby kartou )
 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
 8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny doručovania; zľava z ceny môže byť poskytnutá aj formou zľavového kupónu/preukazu na nákup v prevádzkach Terkov gastro s.r.o. ( Fit Restaurant, Fit Foods, Home Foods )
 9. Terkov gastro s.r.o. je povinná poučiť Zákazníka o jeho právach podľa ods. 18 a na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z týchto práv Zákazník uplatňuje, je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Vybavením reklamácie je postup podľa nasledujúceho ods. 23 a ods. 24
 11. V prípade opodstatnenej reklamácie Terkov Gastro s.r.o. odstráni vytýkaný nedostatok Produktu na svoje vlastné náklady spôsobom podľa ods. 18 v zmysle rozhodnutia Zákazníka.
 12. V prípade neopodstatnenej/nedôvodnej reklamácie bude reklamácia odmietnutá a Zákazník je povinný nahradiť Terkov gastro s.r.o. preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Takýmto nákladom je vždy aj poštovné.
 13. Terkov gastro s.r.o. je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 14. Reklamačný formulár